Polityka prywatności

Klauzula dla użytkowników strony internetowej ayloov.com na mocy art. 13 RODO.
Preambuła

Przetwarzanie danych

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo jak przetwarzane są Państwa dane osobowe, przedstawiamy zestaw najważniejszych informacji związanych z Rozporządzeniem UE 2016/679, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Administrator

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja elManto z siedzibą przy ul. Twardej 44, 00-831 Warszawa

Kontakt

Dane kontaktowe Administratora

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą formularza na stronie https://ayloov.com/kontakt.

Przetwarzanie danych

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • prowadzenia serwisu ayloov.com i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w związku z realizacją zamówienia w serwisie ayloov.com na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),
 • obsługi bankowej i księgowej przekazanych darowizn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne jest do przyjęcia i księgowania przekazanych wpłat),
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • windykacji należności, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest utrzymanie płynności finansowej,
 • dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest obrona interesów firmy i dbania o jej dobre imię,
 • analizy i statystyki sprzedaży na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dążenie do usprawniania procesów sprzedaży i dostosowania oferty do potrzeb klienta,
 • zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest zapobieganie incydentom bezpieczeństwa i dbanie o jakość świadczonych usług,
 • rozpatrywanie reklamacji w związku z realizacją umowy sprzedaży na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest dbanie o jakość świadczonych usług oraz wywiązywanie się z postanowień umowy prowadzenia marketingu produktów i usług własnych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzanie danych

Czas przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży – do czasu zakończenia umowy,
 • dane osobowe wynikające z dokumentacji podatkowej – maksymalnie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
 • dane osobowe przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 • dane osobowe przetwarzane w celu windykacji należności – do momentu pełnego rozliczenia,
 • dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji – 1 rok od rozpatrzenia reklamacji,
 • dane osobowe przetwarzane w celu analizy i statystyki sprzedaży – 2 lata od dokonania zakupów w sklepie,
 • dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – do czasu wycofania zgody,
 • dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Odbiorcy danych

Kto może być odbiorcą danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • współpracujące z administratorem podmioty świadczące usługi doradcze i prawne,
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi informatyczne oraz hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej działające na zlecenie administratora,
 • podmioty świadczące usługi pośrednictwa płatności działające na zlecenie administratora,
 • dostawcy usług IT zajmujących się obsługą wysyłki newslettera oraz dostawcy usług IT wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • podmioty świadczące usługi pocztowe oraz kurierskie działające na zlecenie administratora,
 • banki oraz pozostałe instytucje finansowe w związku z realizacją należności w ramach umowy,
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz administratora,
 • podmioty świadczące usługi audytorskie i kontrolne oraz windykacyjne świadczące usługi na rzecz administratora.

Jeżeli chcesz poznać listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.

Prawa

Przysługujące prawa

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawa

Prawo sprzeciwu

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Prawa

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl/).

Podanie danych

Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu możliwości korzystania z serwisu ayloov.com.